RELACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA

Per assolir els seus objectius l’Escola ha d’establir i mantenir una relació d’informació i col·laboració constant amb la família.
Els nostres alumnes tenen un tutor de grup, que és l’organitzador de les diverses activitats del grup, i un tutor individual, que regularment manté entrevistes amb els nois per poder fer el seguiment de la seva evolució acadèmica i personal.
El primer contacte entre les famílies i l’escola es realitza en les reunions de principi de curs en les quals participen tots els pares dels respectius nivells. En aquestes reunions es presenten els objectius generals del centre i els aspectes d’organització propis de cada nivell.

INFORMES

· Després de les preavaluacions, els tutors individuals trameten a les famílies un informe en el qual es resumeix l’evolució de l’alumne/a.
· Informe trimestral. La periodicitat d’aquest informe coincideix amb el final de cadascun dels tres trimestres del curs. L’informe trimestral de notes està format per la nota numèrica i les observacions de cada matèria.
· L’equip psicopedagògic també trametrà a les famílies els resultats de l’estudi realitzat a cada curs.

ENTREVISTA AMB ELS TUTORS INDIVIDUALS

Com ja s’ha comentat, els alumnes tenen, a part del tutor de grup, un tutor individual que regularment manté entrevistes amb els nois per poder fer el seguiment de la seva evolució acadèmica i personal.
És important, per poder fer un seguiment continuat de l’evolució del procés d’aprenentatge i de la formació personal dels alumnes, que la família estigui en contacte amb l’escola a través dels tutors individuals. Els tutors individuals són els companys, els guies del procés evolutiu dels nostres alumnes.