DIVERSITAT DE METODOLOGIES

Implementem una àmplia gamma de metodologies educatives, des de treball per projectes fins a instrucció directa, passant per diferents activitats d’avaluació, treballs interdisciplinaris, exposicions orals, reptes, treball cooperatiu i individual, proves i treball per àmbits.

SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT

Cada alumne té un tutor/a individual, responsable de fins a 18 alumnes. Això garanteix un acompanyament personal i proper, i permet conèixer molt millor les capacitats i competències de cada alumne en funció dels interessos, i facilita
una millor orientació al final de l’ESO.

AMBIENT PROPER I FAMILIAR

La nostra escola disposa de dues línies i un claustre de 20 professors/es, el que permet crear un ambient proper i familiar on cada alumne rep un seguiment individual.

RECURSOS I EINES D’APRENENTATGE

Utilitzem llibres digitals, llibres socialitzats (préstec per curs), recursos pedagògics propis, Chromebook.

PARTICIPACIÓ ACTIVA

Fomentem la participació activa dels nostres alumnes a través de delegats, l’assemblea de delegats, dinamitzadors esportius, mediadors escolars, i el projecte Comissions, on alumnes i professorat treballen conjuntament en projectes que enriqueixen la vida del centre i posant en pràctica totes aquelles competències que hem adquirit en les diferents matèries.

AVALUACIÓ FORMATIVA

L’alumnat participa i es fa responsable del seu procés d’aprenentatge i ho fem sobretot a partir de l’avaluació formativa (autoavaluant-se, coavaluant, revisant, refent, etc). L’avaluació ha d’estar al servei de l’aprenentatge i no només ha
de tenir una funció finalista.

FOMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Proposem optatives de francès, alemany i anglès, a més d’oferir l’auxiliar de conversa i la possibilitat d’obtenir certificacions oficials de Cambridge.

ACTIVITATS I SORTIDES EDUCATIVES

Les nostres activitats fora de l’aula estan lligades als objectius i continguts de les matèries. Camps d’aprenentatge a 1r i 2n, intercanvis internacionals i viatges de final d’etapa, totes elles dissenyades per enriquir els aprenentatges i oferir experiències vitals úniques.

CANALS DE COMUNICACIÓ DIRECTA FAMÍLIA-ESCOLA

Utilitzem la plataforma Educamos per notificar-vos les activitats de l’escola i per enviar-vos els informes d’avaluació i pre-avaluació. I utilitzem el correu electrònic per comunicació amb el tutor i demanar entrevista.

TREBALL EN XARXA

Som part activa del Pla Català de l’Esport i altres programes com Escola i Salut, Servei comunitari i Escola Verda, tots ells són exemple del nostre compromís amb el benestar integral dels nostres estudiants.