TREBALL EN GRUP REDUÏT

L’Escola Anoia, una escola de Secundària concertada, va néixer el curs 1996 – 1997, quan es va canviar la Llei d’Educació i es va implantar la Primària i la Secundària.

er atendre les necessitats de tots els nostres alumnes, en determinades matèries es treballa en grups reduïts, és a dir, el grup classe es divideix en dos subgrups. Aquests subgrups es constitueixen en funció de les necessitats del grup i de les diferents matèries.

Matèries amb grup reduït:

Català, Matemàtiques, Informàtica, Castellà, Anglès, Biologia i Geologia, Física i química, Tecnologia

NOVES TECNOLOGIES

A l’Escola Anoia fomentem el coneixement i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació a través de les diferents àrees com a eina d’aprenentatge, recurs per a la recerca d’informació i eina de comunicació.

L’hora complementària (una hora tot el curs a 1r, 2n i 3r d’ESO) es dedica a la realització de tallers informàtics destinats a introduir i/o consolidar els coneixements dels programes informàtics d’ús més habitual i d’altres amb un contingut més específic (edició d’imatge, disseny…).

L’existència, en una escola relativament petita, de dues aules d’informàtica i d’una important dotació d’ordinadors portàtils fa que la ràtio ordinadors / alumnes sigui molt favorable i que els grups puguin dedicar més hores, si s’escau, a utilitzar l’ordinador. A més a més, totes les aules de grup de l’escola són digitalitzades.

Es treballa informàticament des de totes les àrees i des de totes les matèries. Per altra banda, l’Escola Anoia ha creat dins Internet unes estructures de blocs i de moodle de cada àrea i de cada matèria, enllaçades al web de l’escola, per donar a conèixer dates d’exàmens i informacions diverses i, alhora, per practicar i ampliar els continguts de les diferents assignatures en un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge.

A partir del curs 2013-14, els alumnes de 4t d’ESO es poden presentar a les proves per a l’obtenció del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de la Generalitat de Catalunya, que acredita un determinat nivell de competències en TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) davant de qualsevol empresa o administració.

Seguint l’evolució constant de les noves tecnologies, l’Escola també introdueix els seus alumnes en l’ús del mòbil com a eina d’aprenentatge i en el món de la robòtica, activitat que es desenvolupa en matèries optatives de 2n i 3r d’ESO, en la matèria de Tecnologia de 4t d’ESO.

Aquest curs 2017-2018 hem començat a utilitzar la impressora 3D, per aquest motiu s’ha introduït tot el programari informàtic relacionat amb el disseny per ordinador.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

L’Escola disposa d’una programació de totes les activitats que es duen a terme a les sessions de tutoria i que inclouen activitats relacionades amb el propi coneixement, dinàmiques de grup, actuacions preventives de conductes de risc, tècniques d’estudi, activitats d’orientació acadèmica…

MATÈRIES OPTATIVES

L’Educació Secundària preveu que unes hores a la setmana els alumnes tinguin la possibilitat d’escollir les matèries que volen realitzar. Són les matèries optatives.
L’Escola Anoia, per garantir l’aprenentatge individualitzat, personalitzat i adequat a les necessitats dels nostres alumnes ofereix les matèries optatives següents:

• Llengües estrangeres: Francès (1r, 2n i 3r) i Alemany (3r i 4t)
• Reforç de català, castellà, anglès i matemàtiques
• Ampliació de Ciències (matemàtiques, ciències naturals i tecnologia)
• Ampliació d’Humanitats (català, castellà, anglès i ciències socials)

DRAMATITZACIÓ

A 1r i 2n d’ESO una de les hores complementàries es dedica a la lectura amb l’objectiu de millorar l’eficàcia lectora, practicar diferents tècniques d’expressió oral, aprofundir en la comprensió lectora i per intercanviar lectures.

LES LLENGÜES ESTRANGERES

L’Escola Anoia afavoreix l’aprenentatge de les llengües estrangeres a nivell acadèmic i funcional. És dins aquest marc en el que desenvoluparem les activitats següents:

• Per afavorir l’ús oral de la llengua anglesa, a l’Escola intervé un/a auxiliar de conversa, procedent de països de parla anglesa, i que manté sessions únicament de conversa amb els alumnes en grup reduït (unes quatre persones).
• També algunes de les matèries optatives de l’àrea d’humanitats utilitzen la llengua anglesa com a llengua vehicular.
• A més, al llarg del curs a cada matèria es realitzen sessions en què l’anglès és la llengua vehicular, ja sigui com a llengua en què s’explica la teoria, ja sigui la llengua en què estan escrits els textos que es treballen a l’aula.
• A partir del curs 2013-14, els alumnes de 3r i 4t d’ESO es podran presentar a les proves per a l’obtenció del certificat Preliminary English Test (PET) de Cambridge. Aquest certificat equival al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
• Intercanvi amb Alemanya. Els alumnes de 3r d’ESO participen en un intercanvi amb una escola alemanya, alguns alumnes de la qual s’inicien en l’aprenentatge de la llengua castellana; l’intercanvi té la finalitat de potenciar la convivència en un entorn diferent i l’ús de la llengua anglesa i alemanya (en el cas dels alumnes de la matèria optativa de Llengua Estrangera).
• Sortida a la zona del sud de França. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO que cursen la matèria optativa de Francès realitzen una sortida de tres dies al sud de França per poder practicar l’ús de la llengua francesa.

LECTURES

L’Escola Anoia aposta decididament per la lectura com a element imprescindible en l’aprenentatge. L’Escola disposa d’una programació de lectures obligatòries per a les matèries de l’àrea d’Humanitats i d’una proposta de lectures voluntàries per a totes les matèries, com a mitjà per afavorir-ne i estimular-ne la pràctica.

SORTIDES I ACTIVITATS

Les sortides formen part del procés educatiu, tant a nivell personal com d’aprenentatge, i estan relacionades amb els objectius curriculars de cada curs.

Al nostre centre també es realitzen activitats globals per a tota l’escola amb la finalitat de cohesionar tot l’alumnat dels diferents cursos i /o de treballar continguts extracurriculars. És aquest el cas del Dia de les Ciències, del Dia de les Lletres, del Dia de la Diversitat, del treball global d’Escola, de l’excursió a peu i la gimcana que es fa durant Castanyada o de la celebració de diverses efemèrides i dies mundials.