MEDIACIÓ

L’Escola veu en la Mediació una acció educativa i preventiva davant dels conflictes. La mediació es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat. El mediador reuneix les persones en conflicte i les ajuda a posar-se al lloc de l’altre, a canviar la situació. El mediador no jutja, no dona consells, no pren decisions: els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.

L’Escola opta per la mediació com a eina per afavorir la convivència i ha establert un equip de mediadors format per alumnes de 4t d’ESO que han rebut la seva formació en l’optativa de Mediació del curs anterior.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

L’Escola participa en el programa Salut i Escola (PSiE), programa organitzat pel Departament d’Educació i el Departament de Salut amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.
Objectius:

• Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la Consulta Oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
• Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
• Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
• Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar els nois i les noies a pensar, a investigar, a aprendre dels errors i a ser crítics.

Aquesta metodologia afavoreix l’autonomia, la participació activa, l’aprenentatge significatiu, el treball interdisciplinari, l’atenció a la diversitat, l’ús de les noves tecnologies, el treball en equip, els valors, el treball cooperatiu, les habilitats socials i l’aplicació del mètode científic.

L’Escola ha elaborat un Pla per a la implementació del treball per projectes, que se centra a les sessions de Ciències Socials, Tecnologia i Física i Química/Biologia i Geologia, a part d’algunes altres activitats de caire més globalitzador.

EL TREBALL COOPERATIU

Amb la finalitat d’afavorir l’autonomia davant el treball, la cooperació i el desenvolupament de les capacitats de cada alumne/a, a l’escola realitzem treballs cooperatius en els quals el professor és el guia i l’alumnat ha de donar resposta a la proposta del treball tot potenciant les capacitats i habilitats de tots els membres del grup.

ADAPTACIONS D’ALUMNES D’ALT RENDIMENT

A banda de les adaptacions per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, l’Escola compta amb un programa d’adaptació per a aquells alumnes que han demostrat durant el seu primer any al centre un rendiment prou alt com per poder ampliar-los els continguts de les matèries que cursen o perquè facin altres tipus d’activitats més adequades a les seves necessitats.

ATENCIÓ PLENA

El curs passat es van començar a aplicar diàriament exercicis relacionats amb l’Atenció Plena. La pràctica de l’Atenció Plena es realitza a través d’exercicis molt senzills que ens permeten combatre l’ansietat i l’estrès, millorar la concentració i la capacitat d’atenció, facilita l’aprenentatge i permet augmentar la nostra empatia i millorar les nostres relacions interpersonals.

ESCOLA VERDA

L’Escola Anoia ha mantingut al llarg dels anys una trajectòria vinculada a l’entorn i al medi ambient, ha tingut i té un respecte per la conservació del patrimoni col·lectiu, per tal de fer possible i progressar envers el desenvolupament sostenible. Per això, incloem l’educació ambiental en el projecte educatiu del centre.

El centre participa des del curs 2003-04 en el projecte Escoles Verdes, organitzat conjuntament pel Departament d’Educació i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest projecte es pretén adoptar estratègies per millorar la relació del centre amb el medi ambient i promoure projectes per conscienciar tota la comunitat educativa sobre les diferents problemàtiques mediambientals actuals.
Les principals línies d’actuació són les següents:

1. Ambientació de l’escola per a fomentar i recordar hàbits i conductes que ens portin cap a un desenvolupament sostenible.
2. Fomentació de l’hàbit de la recollida selectiva.
3. Minimització de residus.
4. Utilització de materials reutilitzables en les activitats escolars.
5. Adequació d’una zona del pati per fomentar la utilització del transport sostenible.
6. Realització d’un apartat de temàtica ambiental en la revista escolar i en la pàgina web de l’escola.
7. Organització d’un esmorzar saludable l’hora d’esbarjo dels dijous.
L’Escola Anoia dugué a terme un programa d’innovació educativa de temàtica mediambiental, que continua vigent.